Egnshistorie

Kvislemark sogn

Historien er skrevet ud fra folketællinger, kildemateriale, indsamlede oplysninger samt foto. Det begyndte med, at jeg nedskrev samtlige husstandes beboere samt beskæftigelse. Derved fik jeg genopfrisket erindringer – med historisk tilbageblik.

kvsogn
Kort over Kvislemark Sogn.

Fyrendal / Vindinge
Sognet hed oprindelig Vindinge efter den nedlagte landsby, men fik sit nuværende navn, da den gamle landsbyhovedgård, Vindingegård 13. marts 1370 blev ophøjet til baroniet Fuirendal.  Ved mageskiftet 13. juni 1634 fik Hans Ulrik Gyldenløve, der ejede Vindinge 1632-1645, jus patronatus til Vindinge kirke fra Ærkedegnedømmet i Roskilde kapitel (sml. prædikestol). Ved Fuirendals indlemmelse 1708 i grevskabet Holsteinborg, overgik kaldsretten hertil, og fulgte dette indtil 28. juni 1915, da kirken blev selvejende. 1568 og 1647 som hovedsogn for Kvislemark, men efter Gunde Rosenkrantz til Vindinge i 1650 også havde erhvervet kaldsretten til Kvislemark, blev Vindinge anneks hertil, og præstegården flyttet til Kvislemark.

Kaldsret: Herremandens ejerskab til kirker. Ophævet, da kirkerne blev selvejende.
Patronat: Herremandens opsyn med kirker for Ærkedegnedømmet (her i Roskilde Kapitel).

Kvislemark
Kirken omtales i Roskildebispens jordebog omkring 1370, og havde sammen med Arløse en halv plovs land, men hver kirke svarede 12 øre. I 1460 havde bispen jus patronatus, der dog senere overgik til Ærkedegnedømmet i Roskilde Domkapitel. Den 2. april 1650 fik Gunde Rosenkrantz til Vindinge – det senere Fyrendal – tilskødet Patronatretten af Roskilde Kapitel, på  vegne Kongen handlede. Senere kom kirken under Holsteinborg, og overgik til selveje 28. juni 1915. 1647 nævnes kirken som anneks til Fyrendal, men da Vindinge by nedlagdes, blev Kvislemark hovedsognet.

En plovs land: Afgift mellem kirken og bispen.

Kilde: Uddrag af Danmarks kirker, Sorø Amt, 2. halvår.

Uddrag af “Fra Winninge til Fuirendal”:

Gunde Rosenkrantz var meget gudfrygtig, og han skrev talrige religiøst opbyggelige skrifter og ville gerne behage pastor Klyne godt. Da denne ønskede sig nær sin anden kirke, Kvislemark, byggedes her i 1647 en ny præstegård på fuld så god jord som den gamles, der blev lagt under Vindingegård. Gunde Rosenkrantz ville lægge jord fra landsbyen Vindinge under herresædet. Derfor gik han med til at flytte præstegården til Kvislemark, på jord som Vindingegård ejede, og med fuldt så godt jord i Kvislemark.

Kilde: Tandlæge Knud Danielsen, Fuglebjerg:

Sognet består af: Kvislemark by og mark, Præstemarken, Skovrækken og Brandholt med landbrug og erhverv.
Stednavnet: 1370-80 QUISLEMARKE er udledt af ordet “kwisæl”, forgrening af vandløb på skov og mark. Ses på kortet langs den sydlige sognegrænse i højre side.

Stednavnet: 1852 Brendholtt er udledt af ordene “brændt, holt” – den lille brændte skov. Der var tidligere en skov, hvor oldensvin selv fandt føden. Efterhånden blev træerne fældet og brugt til tømmer, og derfor blev resterne brændt af.
Kilde: Danske Stednavne Leksikon.

Flere ejere har haft jord i Kvislemark sogn: Skovkloster, Roskilde Domkapitel og Førslevgård samt Saltø. Sidst Fyrendal og Holsteinborg med fæstegårde og huse, der blev frikøbt.
Brandholt ses på kort fra 1790 som værende Fyrendals Hovedgårds Taxt på 98 tønder land. Senere udstykket til fæstehusmandsbrug, hvor de arbejdede på Fyrendal. Også her efterhånden frikøbt.
Jorden mellem Brandholt og Teglværket blev kaldt Brandholt Vænge.
Universitetet havde i 1790 en gård i Kvislemark med fæstebonde.

Kvislemark Sogn (Kvislemark-Fyrendal kommune) omgives af byerne Hyllinge, Marvede, Fyrendal, Hårslev og Førslev. Det lille sogn, der mod syd og øst afgrænses af Saltø å, er næsten fladt, og består af frugtbar lerjord.
1950: Areal ialt 567 ha. Befolkning pr. 7. november 1950: 266 indbyggere fordelt på 76 husstande. (Antal indbyggere gennem tiderne – 1801: 166, 1850: 283, 1901: 293, 1930: 265).
I sognet byen Kvislemark (omkring 1370 Quislemarke; udsk. 1791) med kirke, præstegård, forskole og forsamlingshus (opført 1891)  samt gårde og huse i Brandholt. Gårde: Møllevejsgård 13,5 td. hartkorn, 55 ha. ejdsk. 188, grv. 121. JMT
Kvislemark sogn, der sammen med Fyrendal sogn udgør een sognekommune og eet pastorat, har tingsted i Rude, og hører under de samme kr. som Marvede sogn. So. udgør 2. udskrivningskreds, 304 lægd og ha sessionssted i Skælskør.

Efterfølgende er Førslev pastorat underlagt Kvislemark-Fyrendal.
KOC

Den største gård i Kvislemark
Da Gielsgård overtog Gregers Kjeldsens gård i 2007, er denne nu den største i sognet på omkring 140 tønder land.
KOC

Bystævne
Det har ikke været muligt, at finde noget skriftligt om bystævner. Ej heller hvor det kunne være afholdt. Måske i våbenhuset, da andre sogne også benyttede våbenhuse dertil.
KOC

Mølle
I Kvislemark skulle der ifølge mølleregistranten have været en mølle, men der findes ingen synlige spor efter denne. På kort fra Kort & Matrikelstyrelsen 1842-1899 er angivet placeringen af en Stubmølle. Antagelig opført til privat brug af daværende gårdejer Peter Petersen Jensen. Den var placeret ved vejen op til gården på Kvislemarkvej 20, og skulle være nedrevet omkring 1956 grundet forfald. Den findes måske på et foto.
KOC
Ovennævnte oplysning om stubmøllen har jeg givet til såvel Næstved Museum som arkivet 2010.
KOC

Gravhøj / oldtidsminde
Der skulle efter forlydende have ligget en gravhøj på marken tilhørende Kv 7. matr. nr. 7a. Gården findes på kort fra 1790. Den er antagelig meget ældre og kan have været under Skovkloster. Undersøgt i 2003. Oldsagskommissionen af 1807 har aldrig modtaget indberetning fra daværende pastor Bøtcher vedrørende Kvislemark sogn.
KOC

Enghaven (skellet mellem Kvislemark Mark og Hyllinge)
I 1920 skriver lærer N. C. Nielsen, Hyllinge, at man for en del år siden ved gravning på Kvislemarksiden i Enghaven fandt en båd, som muligvis var udhulet af en træstamme. Den forsvandt – blev muligvis brændt.
Han omtaler også, at der er fundet spor af en boplads fra den yngre stenalder ved Enghaven. Der må efter hans opfattelse have være en sø under stenaldersænkningen med afløb til Saltø Å. Han omtaler også, at der er fundet flere stenalderredskaber i området omkring Enghaven.
I “Træk af Hyllinge Sogns Historie” omtaler Poul Stensgaard Hansen, der døde 1994, at Enghaven engang har været fjord, og nævner en boplads i Hyllinge Enghave.
Daværende gårdejer Peter Petersen Jensen, Tortebjerggård, fortæller, at Enghavens engparter blev drænet i 1990’erne. Han lod op føre en gård i 1928 på 30 tønder land til en datter og svigersøn på Kvislemarksiden. Det fortælles, at der en fundet stenøkser og set siv på ejendommen.
Kilde: Lærer N.C. Nielsen og Poul Stensgaard Hansen, begge Hyllinge.
Læs mere om dette på: kvislemark-by-og-omegn.dk

Skovkloster
Fra 1326 ejede Skovkloster (Sankt Peders Kloster i Næstved) 8 gårde i Kvislemark. I 1448 bortlejede abbed Jens Brok 7 gårde her til hr. Karl Markmand, Harrestedgård, for denne og hustrus livstid. I 1388 tilskiftede tre brødre, Peder, Gert og Jens Nielsen og en fjerde broder Niels 2 gårde og 3 gårdsæder i Kvislemark efter deres moder. I 1395 nævnes Asger Jepsen, der købte en gård i byen, som han pantsatte. 1411. 1451 nævnes væbner Hans Portmand af Kvislemark (død før 1466), der gav gods til Kvislemark Kirke og til Antvorskov kloster, i hvilken anledning enken Elne Jensdatter havde trætte med sin svigersøn forstander på Vor Frue Kloster i Roskilde Marquard Tinhuus (Skinkel) (døde tidligst 1500). I 1488 nævnes Lars Poulsen i K., herredsfoged til Flakkebjerg hrd. Der har formentlig været en større gd. i byen, måske den Hans Portmand tidl. beboede ?. Skovklosters gde. i K., som efter reformationen var kommet til kronen, mageskiftede Fr.II til Roskilde Domkapitel mod gods i Nordsjælland. Af kapitlet afhændedes de i 1600, 1634 solgtes syørsteparten til Hans Ulrik Gyldenløve til Vindingegd. (nuvære de Fyrendal).
Litt. Hans Jørgen Helms, Næstved, St. Peders Kloster. /Skovkloster) 1940. Kilde: Trap Danmark.

Skovklosters besiddelser i Kvislemark
Disse har været bortlejet til Harrestedgård.
Hans Portmand nævnes 1405. Død 1468. Mathias Hemmingsen, Lars Poulsen 1488. Gårdens navn var Engmaegården matr. 11a, beliggende i sognets syd/østlige hjørne hvor Møllerenden fra Kohaven løber sammen med Saltø Å.
Det kunne tænkes, at Kvislemark Mark tidligere havde været beboet med flere fæstere. Man har antagelig søgt nærmere kirken og gadekæret.
Bynavnet giver anledning til at tro dette, grundet betydningen af navnet hvor Møllerenden løber sammen med Saltø Å.
Også i relation til ovennævnte personers nævnelse.
KOC

Vindingegård (Fyrendal)
De ældste oplysninger om Vindingegårds ejerforhold har været uklare, idet flere herremænd har meldt sig til. I året 1387 nævnes Diderik Skeel (Dyre) som den første. Den næste var Erik Jensen Sosadel til Vindinge, der nævnes 1450-1500. I 1475 trættede han med ærkedegnen i Roskilde, Hr. Tetzs, som ved kirkestævne i Vindinge havde bandlyst ham for uretmæssigt at have benyttet kirkens gård og jord i Kvislemark. Sagen blev i april 1475 behandlet af Roskildebispen Oluf Mortensen, der var kendt for at våge nidkært over gejstlighedens rettigheder. Bispen, rigets kansler, landsdommeren o.a. mæglede i sagen. Erik Jensen og frue beholdt jorden i Kvislemark, men skulle bevise deres ret til den anden gård. Den lærde videnskabelige adelsslægt Rosenkrantz overtog i 1645 Vindinge. Han lagde flere gårde under herregården. Til sidst var der kun to tilbage, og i 1646 lå pastor Klynes præstegård og degnebolig alene tilbage syd for kirkegården – disse var stadig under kongen. Gunde Rosenkrantz skrev derfor til kongen, Christian IV, om lov til at mageskifte. Gunde Rosenkrantz ville pastor Klyne det godt, og da han ønskede sig nær sin anden kirke i Kvislemark, byggedes i 1647 en ny præstegård på fuld så god jord, som den gamle, der blev lagt under Vindingegård. Frederik IV overtog i 1700 Fyrendal som lystslot, men overdrog det samme baroniet og friherreskabet til sin ungdomsven, senere storkansler Ulrik Adolf Holstein, gift med Kristine Rewentlow, der var halvsøster til den senere dronning. Han erhvervede 1707 Trolholm og Snedinge, og fik af disse tre gårde oprettet grevskabet Holsteinborg, som Fyrendal siden har haft personelhistorie fælles med. I 1932 ændrede sognet og kirken navn til Fyrendal.

Herefter blev Kvislemark hovedsognet, og grev Ulrik Adolf Holstein sognets patron.
Kilde: uddrag fra Winninge til Füirendal v. Knud Danielsen, Fuglebjerg og KOC.
Læs mere om Skovkloster og Fyrendal under Adel og Bønder. KOC

Borgere i sognet: Kvislemarkvej, Hindholmvej, Brandholtvej, Agervej og Nybrovej
Skrevet ud fra folketællinger, tingbogsoplysninger samt egen viden. KOC
Fæ. = fæstere, E. = ejere, L. = lejere, Fp.= forpagtere, B. = bestyrere.

Kvislemarkvej 1. matr. nr. 6c.
Ft. 1901. E. Byens gårdmænd. lejer fhv. smed Hans Christensen *26.11.1817. Husbestyrerinde Johanne Hansen *24.01.1852. Hans C. findes på Ft. 1845-1850-1855 (under andet matr. nr.)
1918. E. murermester Lars Jensen køber grunden, nedriver det gl. hus og opfører et statshusmandsbrug med jord på Præstemarken..
1924-31. E. statshusmand Christian & Sofie Andersen.
1931-33. E. statshusmand Thorvald Jørgensen & hustru.1933-51. E.
1933-40. E. statshusmand Knud Jensen *10.04.1899. tidligere købmand, gift 12.09.1922 m. Karsen Jensen *21.03.1901. børn: 1 datter, 2 sønner. Knud J. frasælger jorden 1940 og bliver repræsentant i et korn & foderstoffer. 1951-86. E. Knud Jensens enke Karen Jensen (Skifteret – Tingbog 05.07.1952.) 1961-93. E. søn tømrer Henning Jensen, ugift. (Skifteret -Tingbog 02.07.1958.) Keld Jensen m.fl. arvinger. (Skifteret – Tingbog 13.04.1994.)
27.06.94. E. arb.md. Finn R. Olsen. Ikke flere registrerede ejere.
Kvislemarkvej 2. matr. nr. 5c.
1938 E. pensionist ukendt.
1938-50. E. købmand Markus Oxholm *16.02.1898. g. 1926 m. Ingeborg Oxholm * 23..06.1902. Børn: 3 drenge – 3 piger – ingen blev i sognet.
1950-56. E. købmand Peter Andersen *06.07.1884. gift 01.04.1916 med Petra Andersen *07.09.1897. 8 børn. Tidligere gårdejer på Hi 51.
04.09.50. Tingbog fra Peter A. til Sv. A.
1956-2001. E. købmand Svend Andersen *08.11.1917. g 25.05.1925 .m. Anna Andersen * 22.02.1922. Børn: 2 drenge – 1 pige – ingen blev i sognet.
Købmandshandlen ophørt. IKKE FLERE REGISTRERET.

Kvislemarkvej 3. matr. 6 L. (5) Grunden udstykket fra Kv 1. matr. 6c. 1960.
11.01.1961. Tingbog fra Henning J. Kv. 1 til Christian P.
1961-1966. E. fhv. st.husmand Christian Petersen *09.06.1890. g. 30.10.1915 m. Kristine P. *05.10.1895.
02.11.1966. E. Kristine Petersen v. skifteretsattest.
1966-1985. E. pensionist Christian & Gerda Trip.
06.01.1985. E. Gerda Trip v. skifteretsattest.
1985-1991. E. Gerda Trip. IKKE FLERE REGISTRERET.

Kvislemarkvej 4. matr. nr. 5a eller c. KORSAGERGÅRD
Ft. 1787. Fæ. gmd. Hans Geertsen *1741. 46 år g.m. Anna Andersdatt. *1747. 40 år. 1. generation.
Ft. 1801. Fæ. husmd. Hans Geertsen udflyttet til Fdl. Hovedgårds Taxt i Brandholt.
1801-34. Fæ gmd. Gert Hansen *1776. 25 år. g.m. Kirsten Rasmusdatt. *1775. 26 år. 2. generation.
1834-45. Fæ. gmd. Rasmus Gertsen *1800. 33 år g.m. Karen Christensdatter *1816.18 år. 3. generation.
Ft. 1850. Fæ. gmd, Jens Christensen *1817.
FÆSTERE i Ft. 1880-90. IKKE FUNDET.
1893-97. E. gdr. Hans P. Jensen *25.11.1866. g.m. Anna Jensen *25.01.1866. 3 sønner.
1897-1918. E. gdr. & prg.forpagter Niels P. Petersen *13.06.1867. g. 1893. .m. Petra Petersen *26.08.1874. 4 børn. Boede i prg.forpagterboligen Hi 63..
Ft 1901 L. foderm. Niels Larsen *18.09.1868 g.m. Hansine Larsen *01.05.1868. 3 børn. KOM HERTIL 1890. E. Niels P. P. boede på Hi 63 som prg.forpagter.
1819-29 E. gdr. Peter Egegård *19.02.1866. g.m. Marie Egegård *1875. 2 drenge 2 piger.
1929-38 E. gdr. Jens P. Sejersbøl *16.11.1875. g. 1903 .m. Mathea Sejersbøl *19.04.188O. 4 dr. 5 piger.
1938-44 E. gdr.ske Mathea Sejersbøl, enke v.skifteretsattest. Sønnen Chr. Sejersbøl er B. bestyrer.
1944-61 Fp. Erik Sejersbøl *01.06.1908. g.m. Gunder Sejersbøl *22.10.1908. 3 drenge – 4 piger.
07.11.1961. Arvinger efter Mathea Sejersbøl.
13.11.1961. Landbrugsminiseriet udstykker jorden til statshusmandsbrug.
1961-96 E. slagter Henning Larsen g/2 gange. 1 datter.
1996 – E. CT-Assurence Forsikring bor der endnu 2008.

Kvislemarkvej 5. matr. nr. 16a. E. Førslevgård, 2½ td.l.
Ft 1801 Fæ husmd. Lars Jensen *1769, 32 år g.m. Maren Jensdatt. *1878, 23 år. natinal rrytter. Børn: Jens 4 år, pige 2 år. Konens far Jens ?, 63 år
Ft 1834 Fæ enkemd Lars Jensen, 65 år. g.m. Ane Christoffersdatt. *1795. 39 år hendes børn: Christoffer 17 år – Hans 14 år – Karen Marie 10 år – Johan 2 år.
Ft 1840 Fæ spinderske Ane Christoffersdatt., 50 år g.m. Frederik Jacobsen, 55 år. hendes børn: Christoffer 22 år – Bodil 21 år – Johan 8 år.
Ft 1845 Fæ spinder Ane Christoff.datt. 50 år g.m. Frederik Jacobsen *1784. 61 år.
mangler nogle folketællinger.
1848 Fæ husmd. Søren Christoffersen g.m. Kirsten Arentsdatt, søn Hendrik *26.09.1848.
Ft 1890 Fæ husmd. Hendrik Christoffer Sørensen, 41 år g. Marie Jensdatter, 45 år.
Ft 1901 Fæ husmand Hendrik Christoffer Sørensen *20.10.1848. gift 1894 med Hansine Nielsen *04.08.1864, datter Ellen *1895. Henrik S. død 1925.
22.06.1917. Huset frikøbes fra. E. Førslevgård iflg. tingbog med tilhørende 2½ td/l af datteren Ellen, ugift. Moderen bor hos hende til sin død omkring 1954.
1928 Huset nedbrændte ved lynnedslag på Kv 7, matr. nr. 7a, blev nyopført.
1917-1976 E huskone Ellen Sørensen *22.09.1895. dør 81 år gl..
1977-90 E pens. Jens og Evald Hansen, slægtninge. Flytter derefter til Sandved.
08.10.1900. E. Trine Faber Jørgensen, iflg. tingbogsoplysninger.
Ikke flere registreret.

Kvislemarkvej 6. matr. nr. 9i
Huset fandtes på kort fra 1806.

Ft 1901 E daglejer Hans P. Rasmussen *26.04.1870. g. 1896 m. Dorthea Larsen *28.01.1868, 1 datter Karen Kristine *24.12.1896. – Helga Marie *23.03.1897.
1919 E Hans Olsen. Iflg. tingbog til Jens Hansen.
1919-76 E skomager Jens Hansen *14.08.188. død 22.01.1976. g.m. Anna Hansen *26.01.1876. død 04.06.1940.
13.07.1976. Arvingerne v. Mary, datter *07.05.1910.
04.11.1976. E arkitekt Erik Ø. Olsen *20.09.1949. g. 23.09.1989 m. Anette Christensen *1951. 1 søn *1981.

Kvislemarkvej 7. matr. nr. 7a.
Ft 1801 Fæ gmd Hans Nielsen *1773, 28 år. g. .m. Ane Volkvardsdatt. *1773, 28 år. Dannebrogsmand
Ft 1834 Fæ gmd Hans Nielsen, 61 år. enkemd., Dannebrogsmand. Søn: Jørgen Hansen, 28 år.
Ft 1840 Fæ gmd Hans Nielsen ,67 år. enkemd. Søn: Jørgen H., 34 år. g.m. Karen Margrethe Pedersdatter. 30 år. 1 søn.
Ft 1845 Fæ gmd Jørgen Hansen, 38 år. Karen Margrethe Pedersdatter, 35 år. Hans 11 år. Hans Nielsen, 73 år Da.br. md.
Ft 1850 Fæ gmd Jørgen Hansen, 43 år. Karen M. Pedersdatter, 40 år, Søn 16 år. Hans Nielsen, 78 år.
Ft 1855 F gmd Jørgen Hansen, 49 år, Karen M. Pedersdatter, 45 år. Hans Nielsen, aftægtsmand.
Ft 1860 Fæ gd.ske. Karen M. Pedersdatter, Jørgen Hansen, død 21.12.1852. 46 år. aft.md. Hans Nielsen, død 26.03.1863.
Ft 1870 Fæ gd.ske. Karen M. Pedersdatter,
1877-87 Fæ B Christen Hansen Jørgensen *1846 g.m. Petrine Greve *1848. Karen M. Pedersdatt, død 29.09. 76 år.
1887. E gdr. Christen Hansen Jørgensen frikøber gården.
1887-91 E gdr. Carl Jørgensen *1859. Christen og Perines søn.
1891-93 E gdr. Peter E . Jørgensen *1814 g.m. Severine Jørgensen *1815.

OVENNÆVNTE UNDERSØGES NÆRMERE I FOLKETÆLLINGER. HAR VÆRET I FAMILIENS EJE SIDEN Ft. 1801
1893-98 E gdr. Axel Friis g.m. Johanne Bang *1868
1898-1902 E. gdr. Knud Jacobsen Eskesen
1902 E gd.ske Theresa Augusta Eskesen
1902-06 E gdr. Laurits Hansen
1906-29 E gdr. Jørgen Nielsen *22.11.1864 g. 06.05.1898. m. Thora Larsen *08.05.1873. 1 søn – 1 datter.
29.03.1930. Laura Nielsen v. Arveudlægsskøde.
1928-30 E Thora Nielsen, GÅRDEN BRÆNDER VED LYNNEDSLAG 1928. Datteren Laura *10.06.1899. g
1930 – E Laura, datter *10.06.1899. g. 22.07.1927. m. Jørgen Jørgensen *14.11.1902. 3 døtre.
1964 B bestyrer Jørgen Jørgensen,
01.06.1964 E gdr. Gunner Jespersen på 7a,8b,16b,19a.
1964 B bestyrer Jens Jespersen
21.02.1971. E gdr. Jens Jespersen *09.03.1940 død 02.06.2012 g.m. Else Jespersen *14.02.1946 død 17.10.2003. 1 søn – 1 datter.
01.05.2000 – E/B Anders Pilegaard Jespersen, søn
01.01.2007 E gdr. Anders Pilegaard Jespersen *18.02.1973 død 19.02.2021. 1 søn.

Kvislemarkvej 8. matr. nr. 29a.
1907 E. murer Lars Jensen opfører huset til nedennævnte datter og svigersøn. Husflidsskole 1907-1949 hvor den ophører grundet svigtende tilslutning.
Lars J. havde indretter et røgeri, der blev nedlagt af daværende ejer Jens Jensen omkr. 1950.
1912-32 E tømrer Alfred Hansen *21.06.1889 g. 04.07.1912. m. Marie Hansen * 18.07.1893. flytter til Kv. 11.
1932-39 E tømrer Verner Hansen m. hustru og 1 datter. Verner H. bygger ovenpå værkstedet til brug for husflidsskolen. Idet der var klausul på denne skulle have til huse her.
1939-42 E arb.md. Svend Wandal m. hustru og 1 datter.
1942-44 E pensionist Søren Malling * 12.04.1879 g. 1911. m. Anna Malling *22.07.1880. 2 drenge – 3 piger.
Statshusmand fra Hindholmvej 38, Præstemarken.
24.10.1944. E. pessionist Jens Jensen fra Anna Malling.
1944-61 E. pensionist Jens & Johanne Jensen. tidligere landbrug.
1961-78 E. pensionist Peter Ottosen *15.09.1901. g. 30.06.1930. m. Mathilde Ottosen *03.02.1903. 3 piger. fhv. gdr,
17.10.1978 E. enke Mathilde Ottosen v. skifteretsattest.
1978-80 E. repr. Mogens & Helga Petersen
1980-83 E. murer Vibeke Poulsen & Anders Hansen, fraskilt. 1 søn.
08.06.1993 E. murer Vibeke Poulsen v. bodelingsdokument.
1993 – E. murer Vibeke Poulsen

Kvislemarkvej 9. matr, nr. 8i eller 11 a. 1949 matr. nr. 8L -20.
Ft 1901 E. husmand Niels Chr. Madsen *? g. 1863 m. (død før 1899).
E. daglejer Else M. Larsdatt. 23.09.1840. børn; Nielsine Madsen *15.01.1887. Niels Nielsen *05.10.1899.
Der findes ikke mere om familien. Årstal passer ikke sammen.

1930 E. husmand Hans Jacob Jørgensen *14.06.1864. g. 1889 m. Johanne Pedersdatt. *06.12.1861, Kvislemark. mand død 1944. kone død 1946. Børn: 2 drenge Jørgen og ? – 1 pige Marie.
1946-49 E. Marie Jørgensen *1890. Datteren overtog huset.
1949-56 E. mekaniker Eigil *1926. og Ruth Mortensen kom fra Spjelleup. 1 datter Anne *1951. Ruth M. død januar 2008 i Næstved.
1956-57 E. landmand Mogens Damslund.
1957-59 E. chauffør Karl Jønsson.
1959-86 E. chauffør Børge og Gerda Thisted. 1 søn – 4 piger.

Kvislemarkvej 10. matr. nr. 29b.
1890 Fæ klokker Hans Hansen *14.01.1849. g. 1875 m. Karen M. Hänsen *07.04.1853. Hans H. død 1926,
1926-37 Fæ enke Karen M. Hansens svigerinde Stine Nielsen flytter ind hos hende 1933. Karen M.H. dør 1937,
1937-43 Le enke Stine Nielen, Hammersmølle.
1940 E. pensionist Søren Malling, Kv 8. køber huset af Holsteinborg Gods. til udlejning.
1943 – Le pensionist Hans Petersen *23.08.1897. g. 1919 m. Clara Petersen *03.04.1902.
1949 flytter til Hi 59. 3 drenge – 4 piger.
1944 E. pensionist Jens Jensen, Kv 8. køber huset af Søren Malling til udlejning
1949-52 E. maler Helge Madsen og hustru køber huset af Jens Jensen. Kv 10.
1952-61 E arb.md. Karl og Ulla Frandsen 2 drenge – 4 piger.
1961-63 E. handelsmd. Mogens Nielsen og hustru 4 piger,
1963-69 E arb.md. Kaj Hansen og hustru
1969-72 E ukedte
1972-80 E. pensinist Kaj og Ingeborg Frederiksen.
1980-91 ukendte: 4 forskellige

Kvislemarkvej 12. matr. nr. 4 Skolen fra 1805.
1805-07 skoleholder Henrik Kampmann *1780 g. 1802 m. Lucie Voss. Enke m. 3 børn.
1807-30 skoleholder Seyer Jensen *1786 g. 1807 m. Maren Pedersdatter.
Folketælling 1845. Alle.
1830-47 skoleholder Knud Jørgensen *1801 44 år g. 1833 m. Anne Jørgensdater *1810 34 år. Nedennævnte børn: Jørgen 11 år – Marie Kristine 9 år – Ane 8 år – Karl – 6 år – Marie Sophie 4 år – Christian 1 år
1847-68 skoleholder Jens B. Bjarnesen *? g. år? m. Ida Petersen.
1868 – lærer Jens Nielsen *22.10.1837 g. 1860 m. Ane Larsdatter *1838. Børn: Henriette *1862 – John *1865 –
1905 Anne Mette *1867 – Kristian *1869 Kv.- Viggo *1871 Kv – Dagmar Frederikke *1876. Kv,.
1905-35 lærer Anders L. Jensen *03.08.1869 g. 1896 m. Dagmar *24.09.1876. Datter af ovenn. lærer Jens N. Børn: *02.10.1889. – Anna *02.12.1902. – Jens *16.05.1909. Erling *13.08.1911.
1935-43 lærer Gunner Hansen g. 1940 m. Magna Løje *1913. Børn: Jens *1941. – Jørgen *1945.
SKOLEN NEDLAGT. Gunner Hansen blev lærer på Centralskolen i Tornemark til 1955.

SOLGT TIL PRIVATBOLIG
1945-71 pensinist Peter Andersen *06.07.1884. g. 1916 m. Petra Andersen *07.09.1897. 8 børn. 2 hjemmeboende: Kurt og Nanna.
Kurt *04.05.1935 – Nanna * 05.07.1937.
1971-80 tøjforr. Erik Nielsen *22.05.1933 g. 25.03.1959 m. Inger Nielsen *21.09.1933. børn: Gitte *28.12.1962 – Anni *07.02.1964 – Lis *16.02.1965.
1980-1982 Ubeboet. Skælskør Bank. Tingbog 07.07.1991.
1982-92 snedker Henning & Bente Rasmussen.
1892-93 Ubeboet. JPT Byg – v. auktion. 14.12.93.
1993 – chauffør Per Kristensen g. 2g m. Lone Kristensen. 1 datter Stine

Kvislemarkvej 13, matr. 21 c. tidligere 21-4 eller 14d.
fæster Hans Olsen fra Hans Nielsen
Ft. 1901 enke Ellen Jacobsen *1849 g. 1876 m. Niels Jacobsen (død omkr. 1896/98) 4 sønner – 2 døtre.
1918. tækkemd Christen Jacobsen (skifteretsattest) efterfølgende husmd. m. jord fra prg. udstykningen.
1918-75 husmd. Christen Jacobsen *1891 g. 1914 m. Marie Jacobsen *1888 Skafterup. 2 sønner
Chr. J. død 1975 – Marie J død 1959.
do. skøde på Prg. udstykn. matr. ne. 2k 4½ td. l. 08.03.1921.
do. skøde fra Jørgen Nielsen Kv. 7. på 8f. 19.11.1921.
arvinger v. skriftertsatt. Valdemar Jacobsen – 2 nieser.
1977 Landbrug nedlagt
1983- Forskellige uregistrerede ejere med få års mellemrum.

Kvislemarkvej 14, matr. mr. 5b & 13a.
Ft 1787 fæ gmd. Christen Justesen *1736, 51 år g.m. Anna Andersdatter *1753 34 år.
Ft.1801 fæ gmd. Chr.J. sognefoged 64 år. g. 2/g m. Ane Hansdatter *1742 59 år.
1834-36 fæ gmd. Hans Andersen (Ane Hansdatter
1836-41 fæ gmd. Hans Johannesen
Ft 1845 fæ gmd. Hans Hansen, 35 år. *1810 g. 1840 m. Anne Madsdatter, 32 år. * 1813.
Ft 1901 E. gdr. Mads Hansen, 52 år *1849 Kv. g. 1871. m. Kirstine Hansen, 51 år. *1850. Hans Hansen, 91 år *1810, aftægtsmand
enke Kirstine Hansen.
1918-47 E. gdr. Frederik Hansen *15.10.1881. g. 11.05.1926 m. Lone Hansen *29.06.1885. Kv 51.
1947-1956 E. gdr. Vald. Jensen *25.06.1910 g.m. Frida Jensen *17.02.1903. g. omkr. 1932. 4 sønner – 1 datter
1956-67. gdr. enke Frida Jensen
1967- ældste søn
2006 gdr. Ole Jensen *1933. g. 2/g med Birthe Jensen (skilt) 2 døtre
(det meste af jorden frasolgt)
2007- Inga Sørensen.

Kvislemarkvej 15, matr. nr. 21. (undersøges nærmere)
02.09.1801. E. slagter Niels Christensen *1771 30 år g.m. Anna Andersdatter *1777 24 år.
21.09.1821. E. væver Jens Hansen fra husmand Jens Madsen.
24.10.1821 .E. Lars Rasmussen fra væver Jens Hansen

Ft 1901. E. tømrer Karl Madsen *1852 49 år g. 1896 m. Hansine Poulsen *1866. 35 år 1882-1941.
1941-44 E. pens. Karl & Johanne Nielsen, husmand fra Skovhusrækken.
1944-61. E. enke Mathes Sejersbøl fra Kv 4.
1961-64. E. pens. Christian Frederiksen & hustru.
1964-81. E. pens. Vald. Secher *1899 – død 1989 90 år. g.m. Dora Secher *1896 flyttet til Sandved.
1982-86 E. Mette & Bo Ulbæk (skilt og flyttet).
1986-1991. E. Vibeke & Jan Olsen.

Kvislemarkvej 16. matr. nr. 2d. & Nybrovej nr. 1. matr. nr. 2e.
Iflg. kort fra 1790, lå der et vinkelbygget hus. Måske har det været Degneskole fra 1717-1741 og fra 1741-1805 med skoleholder.
Ft 1901. E. dagl. Knud L. Andersen *1869. Munkebjergby g. 1895 m. Kirstine J. *1896 Karrebæk, kom hertil 1899.
Ft 1916. E. arbm. Karl Jespersen 02.08.1875. g. omkr. 1903 m. Rasmine *30.08. 1879. 4 børn.
arbmd. Harald Jespersen, søn og hans kone m 2. børn boede der indtil Karl J. døde. Derefter skifte mellem søskende.

I den efterfølgende periode har der boet flere uregistrerede familier i begge huse
1923 købte gdr. Frederik Hansen, Kv 14 det halve af grunden til fodermesterhus. Han rev den vestlige sidebygning ned og opførte i 1927 et hus huset, men tilgang fra Nybrovej., nr.1.
Efter dette blev der en lille lejlighed på Kv 16. der blev udlejet til enke Kirstine Karlsen, kaldtes “Gaggermor”. Antagelig for et familiemedlem var gartner, og at hun stammede. Lejlighenden blev senere udhus til Nybrovej 1. Hun var ellers en fredsommeli kone, men da hun grangiveliig lignede en heks, når hun kom gående i sine store gevander og med kæp i hånden, skyndte vi børn at løbe væk.

Kvislemarkvej nr. 17. matr. nr. 22c 1890.
Beskrevet under Forsamlingshuset med billeder.

Kvislemarkvej nr. 18. matr. nr. 9a. Skindhavegård.
Ft 1787 fæ gmd. Christen Pedersen *1745, 42 år. gift med Else Jensdatter *1758, 29 år.
Ft 1801 fæ gmd. Christen Pedersen, 55 år. Else Jensdatter, 43 år. 3 sønner.
Ft 1834 E. gdr. Peder Christensen *1781 (søn af ovennævnte)
Ft 1845 E. gdr. Peder Christensen, 65 år. enkemand
Ft 1850 E. gdr. Peder Christensen, 70 år. Jens *1812, 38 år ugift – Peder *1823, 27 år ugift.
Ft 1860 E. gdr. Peder Christensen 80 år. Jens *1812, 48 år ugift.
Ft 1880 E. gdr. Jens Pedersen, 68 år *1812 gift med Maren Larsdatter *1806, 74 år.
Folketællinger 1870 & 1890 undersøges.
Ft 1901 E. gdr. Hans Nielsen *21.02.1858 Hyllinge, 43 år. g. 1892 m. Ane Kirstine Hansen *28.04,1872. Kv. 29 år.
19.04.1921 E. gdr. Harald Nielsen *1992, 29 år g. 1892 m. Elna Hansen * datter af gdr, Hans Hansen, Kv 51.
16.01.1964 E. gdr.ske enke Elna Nielsen sælger og flytter til Kv 35.
22.06.1964 E. gdr. Henning Schou g. m. Annie Schou, 5 børn
03.02.1994 E. gdr.ske enke Annie Schou overtager gården.

Kvislemarkvej 19. matr. nr. 22a fæstehus under Fyrendal.
Ft 1801 fæ husmd. Peder Stephansen *1758 g/2 g. m. Ingeborg Nielsdatter *1765.
Ft 1834 fæ brolægg. Engelbrecht Pedersen *1787. g.m. Ane Mortensdatter *1793.
Ft 1840 fæ Engelbrecht Pedersen 54 år,husmoder Ane Mortensdatter 47 år, børn Karen Marie 22 år, søn Niels Peder 15 år, datter Ane Kristine 12 år.
FT 1845 fæ brolægg. Engelbrecht Pedersen 59 år, husmoder Ane Mortensdatter 52 år børn Karen Marie 27 år ugift. søn Niels Peder 20 år, datter Anr Kristine 18 år.
Ft 1850 fæ brolægg. Engelbrecht Pedersen 64 år, husmoder Ane Mortensdatter, død børn Karen Marie 32 år ugift, Niels Peder 25 år, datter Ane Marie 2 år.
Ft 1855 fæ aftægt Engelbrecht Pedersen 69 år, datter Karn Marie 37 år, ugift , datter Ane Marie 7 år.
Ft 1880 fæ syerske Karen Marie, ugift 61 år søster Ane Marie, ugift 31 år.
FOLKETÆLLINGER 1870 & 1890 MANGLER.
03.10.1889. E. Jacob Larsen, skødet fra Holsteinborg, tinglyst d. 22.11.1889. datablad, boet flere stede i Kv.
02.08.1891.E. skomager Ole Hansen Væger, skødet fra Jacob Larsen. tinglyst d. 07.08.1891. datablad, boet flere steder i Kv.
09.02.1892. E. husejer Jens P. Nielsen, skødet fra Ole Hansen Væger. tinglyst d. 26.02.1892,
21.06.1894. E. smedem. Jens Hemmingsen, skødet fra Jens P. Nielsen. tinglyst d. 06.07.1894.
FAMILIEEJE
30.06.1895. E. smedem. Julius Christensen *08.07.1867 død 25.10.1955 skødet fra Jens Hemmingsen, tinglyst d. 22.07.1895.
1920. E. smedem. Julius Christensen skødet fra Niels Nielsen, Rasmus Nielsen, Niels Madsen, Vald. Jørgensen, tinglyst 1920, udstykning efter boet matr. 8 g. Fladagergård.
Fl 1901 smedem. E. Peder L. Axelsen *1895 g.m. Julius C’s datter Lilly *1896., d. 04.11.1924. Børn: Ruth *1926, Edith *1928, Povl *1935.
1925. E smedem. Peder Langballe Axelsen, skødet og tinglyst d. 14.01.1925 fra smedem. Julius Christensen.
1956. E fabrikant Axel Christensen, svoger Kv 21 skødet fra smedem. P.L. Axelsen d. 17.09.1956. Smedie ophørt.
1956-1973 L. Leo Kristensen, plejesøn af Axel C. lejer bygningerne til beboelse samt Knallert- & Cykelforretning.
1973-1989 E. fabrikant Knud Christensen, søn Kv 21 skødet fra Axel Christensen (anvendt til arb. bolig)
1989 afhændet til privat.

Kvislemarkvej 20. matr. 10a. Udflyttet forfalden gård.
Iflg. kort fra 1790 lå gården øst for Korsagergård (Kv 4). Jordlod: Tofte Agre.
KMS kort 1841-1899 viser med symbol en mølle (stubmølle) tilhørende gården.
Ft 1801. fæ gmd. Rasmus Larsen *1763 g.m. Kirsten Larsdatter *1756. g/2
07.10.1808. fæ gmd Peder Pedersen g.1807 m. Margrethe Hansdatter fæster efter Rasmus Larsen. De får en søn Jens 1808.
04.07.1821. fæ gmd. Peder Pedersen død iflg. kirkebogen.
Ft 1834. opslag 2 gård 2 fæ gårdkone enke Margrethe Hansdatter, 50 år. Ældste søn Jens P. 27 år
Ft 1840. opslag 2 gård 2 fæ gårdkone enke Margrethe Hansdatter, enke 56 år ældste søn Jens P. 32 år
Ft 1845. opslag 9 gård 30 fæ gårdkone enke Margrethe Hansdatter, enke 61 år ældste søn Jens P. 37 år
Ft 1850. fæ gårdkone Margrethe Hansdatter, enke 66 år.sønnen Jens P. 42 år er
Bestyrer og gift med Sidse Nielsdatter, 32 år. Jens P. gift med 42 år, en søn Peter
Ft. 1855. opslag 4 gård 23 fæ .gårdkone enke Magrethe Hansdatter, 78 åpsl/gd bestyrer Jens Pedersen 47 år g.m. Sidse Nielsdatter, husmoder 37 år, søn, Peder 5 år.
Ft. 1860. opslag 4 gård 23 fæ.gårdkone Margrethe Hansdatter, enke 78 år bestyrer Jens Pedersen 52 år g.m. Sidse Nieldater 42 år, søn Peder 10 år.
09.04.1861. Margrethe Hansdatter, enke død 79 år

FOLKETÆLLINGER 1870 & 1890 mangler hertil

fT 1901 gdr. Peder Pedersen Jensen *1850 Kvislemark g.m.
Johanns Sofie Kristensen *1859 Kvislemark. 5 børn.
04.06.1929. tinglyst fra Peder Pedersen Jensen til Peter Jensen
gdr. / Peter Jensen *1889 Kvisleamrk g.m
sognefgd. Ingeborg Jensen, fdt. Sørensen *1909 Kvisleamrk, 3 børn
07.10.1959. Ingeborg Jensen v. skifteretsattest
03.11.1971. tinglyst fra Ingeborg Jensen til Peter Jensen
gdr,/ Peter Jensen *1934 Kvislemark, kaldet Klaus, g.m. 3 døtre
sognefgd. Tove Nielsen, datter af Helge Nielsen, Kv. Præstemark.

08.09.1994. tinglyst fra Peter Jensen til Susanne Jensen
gdr.ske Susanne Jensen g. m. Lars Jørgensen

Kvislemarkvej 21, matr. 8g – vænge 23b, Fladagergård.
02.09.1747. Fæ. gmd. Jens Madsen fra Christen Hansen
09.02.1756. Fæ. gmd. Morten Jensen fra Jens Madsen
16.11.1776. Fæ. gmd. Mads Jensen fra Morten Jensen.
Ft 1787. Fæ. gmd. Søren Rasmussen *1733. 54 år gift omkring 1763 .m. Karen Jørgensdatt. 64 år. børn: Rasnus, 23 år – Anne, 12 år.
Ft 1801. Fæ. gmd. Rasmus Sørensen *1762, 39 år. gift omkr.1742 m. Margrethe Hansdatter *1764, 37 år. børn: Lars, 17 år – Anna, 11 år.
29.10.1822. Christen Hansen Fæ. gmd sognefgd fra Rasmus Sørenen Fæ. gmd.
Ft 1834. Fæ. gmd. sognefgd. Christen Hansen *1802 Kv. 32 år. gift med Birthe Hansdatter *1804 Karrebæk, 30 år. Børn: Hans, 5 år – Ane, 1 år.
Ft 1840 Fæ gmd. sognefgd. Christen Hansen *1802 Kv 38 år. gift med Birthe Hansdatter *1804 Karrebæk, 36 år. Børn: Hans, 11 år – Ane, 7 år – Christian, 3 år

Ft 1845 Fæ gmd. sognefgd. Christen Hansen *1803 Kv 43 år. gift med Birthe Hansdatter *18o4 Karrebæk, 41 år. Børn: Hans, 16 år – Ane, 12 år – Christian, 7 år – Bodil, 4 år.
Ft 1850 -1855 – 1860. undersøges.

Ft 1870. E. gdr. Peter Andersen *06.02.1844, 27 år Kv gift 06.10.1871 med Karen Marie Nielsdatter,*1843, Skafterup, 28 år. Ingen børn. Peter A. dør. 09.03. 1872. Ingen børn.
Ft 1880 E. gdr.ske, enke Karen Marie Andersen *1843, 37 år. ansætter sin broder Niels Nielsen, kaldet “Nat-Niels”, *02.06.1836 Skafterup, 44 år. som gårdbestyrer.
Ft 1890-1901-1916 B. Niels Nielsen for søsteren..
08.04.1919. E. gdr.ske Karen Marie Andersen dør 76 år gammel.
1920. Arvinger sælger gården således: gdr. Jørgen Nielsen, Kv 7, Gielsgård og gdr. Frederik Hansen, Kv 14, Møllevejsgård overtager hver 25 td/l agerjord og smedemester Julius Christensen, Kv 19 overtager beboelse, længer samt 2 td/l tilliggende. Niels Nielsen flytter hjem til forældrene i Skafterup. Skødet 29.06.1920.
1921. Smedemester Julius Christensen lader udlængerne nedrive. Stuehuset bruges til beboelse for ham selv og hans søn Axel Christensen. Nyt stuehus opføres i 1925.
09.04.1943 E. fabrikant Axel Christensen *17.03.1895 død 24.05.1976. Gift med Etla Christensen *27.03.1900 død 05.07.1979. 2 børn og 1 plejesøn. søn Kv21 skødet fra Julius Christensen.
10.12.1963 – 1989 E. fabrikant Knud Christensen *08.04.1933 død 27.12.2016, søn Kv 21 skødet fra Axel Christensen.
1989 afhændet til privat