Sogneråd

Sogneforstanderskabet – forløber for sognerådet

Den 24. december 1841 holdt sogneforstanderskabet for Quislemark sit første møde i Quislemark Præstegård.
Lensgreve Ludvig Holstein var som ejer af mere end 32 tønder hartkorn og pastor C, Schønning Tryde som sognepræst på forhånd sikret plads i sogneforstanderskabet.
Greven har som en stor jordejer også siddet i andre sogneforstanderskaber. På mødet den 30. januar 1842 møder forpagter Christian Hansen på grevens vegne.
De valgte medlemmer var gårdmændene Rasmus Geertsen i Quislemark, Hans Hansen, Taarnemark Mark, sognefoged Christen Hansen i Quiskemark, Niels Rasmussen i Skafterup, Lars Nielsen i Nyerup og Ole Olsen i Taarnemark.
Alle sognets mandlige beboere, der ejede mindst én tønde hartkorn eller forpagtede en ejendom på mindst seks tønder hartkorn og var mindst 25 år gamle var valgbare.
Hidtil er det ikke lykkedes at finde frem til, om valget blev bekendtgjort ved kirkestævne. hvor valget fandt sted, og hvordan valget foregik.
Første punkt på dagsordenen var valg af formand. Syv fogneforstandere pegede på pastor C. Schønning Tryde. Han havde hidtil været formand for fattigkommissonen og skolekommissionen.
Efter anordning skulle han som sognepræst forelægge fattig- og skolevæsnets sager på sogneforstanderskabets møder. Også selv om han ikke var blevet valgt som formand. Sognepræsten havde også pligt til overføre, hvad sogneforstanderskabets beslutninger vedrørende fattig- og skolevæsnet fra dettes forhandlingsprotokol til fattig- og skolevæsnets protokoller.
Derefter gik man over til skoleforstanderforretningerne. Quislemark Skoleforstanderforretninger gik til gårdmand Rasmus Geertsen af Quislemark, Frederiksminde Skoleforstanderforretninger gik til gårdmand Hans Hansen, og Skafterup Skoleforstanderforretninger til gårdmand Niels Rasmussen af Skafterup.
Sognefoged Christen Hansen i Quislemark overtog fattigforstanderforretningerne for Quislemarks Sogns vedkommende, gårdmand Ole Olsen fattigforstanderforretningerne i Taarnemark Bye og Fjurendahl Hovedgård med tilliggende og gårdmand Lars Nielsen fattigforstanderforretningerne i Nyerup for Skafterup og Nyerup Byer.
Lensgreve Ludvig Holstein fik også overdraget et sagsområde. Desværre er det ikke muligt i protokollen at tyde, hvilket sagsområde det drejer sig om. Formentlig har det væet økonomi.
Sogneforstanderne vedtog at holde det næste møde den 24. januar 1842 om eftermidagen kl. 2 i præstegården, og i øvrigt at holde møde på den mandag, som går nærmest forud for fuldmånen om eftermiddagen kl. 2.
Til sidst overdrog forstanderskabet det til sognepræsten at anskaffe en protokol af passende størrelse til deri at indføre forhandlingerne. Den var anskaffet til mødet den 15. marts 1842. Prisen var 2 rigsdaler og to skilling. K. Lambert

Kvislemark-Fyrendal Kommune – Areal 2554 ha.
I 1925 opdyrket Areal 1967 ha, Moser 28 ha, Vandarealer 11 ha. Indbyggere. Faktisk befolkning 5.Nov. 1925: 1344, heraf 681 Mænd, 674 Kvinder. Opført i Folkeregistret 5.Nov. 1925: 1.Okt. 1928: 1410.
Kreaturholdet 15.Juli 1928: Heste 416 Stkr., Hornkvæg 2019 Stkr., heraf Køer 1118 Stkr., Svin 3138 Stkr., 15.Juli 1926: Faar 11 Stkr., Geder 30 Stkr., Høns 14.359 Stkr.
Faste Ejendomme i 1927. Antal ejendomme 322, samlet Vurderingssum 5,577,000 Kr., heraf Grundværdi 2,572,000 Kr., 463,3 Tdr.Hartk. Heraf 1 Skov, samlet Vurderingssum 145,000 Kr., heraf Grundværdi 73,000 Kr., 437,6 Tdr. Hartk..2 Gaarde over 12 Tdr. Hartk., samlet Vurderingssum 373,000 Kr., heraf
Grundværdi 239,000 Kr., 46,6 Tdr. Hartk., 106 Gaarde 1-12 Tdr. Hartk, samlet Vurderingssum 3,572,000 Kr., heraf samlet Grundværdi 1,885,000 Kr., 352,5 Tdr. Hartk., 68 Huse under 1 Td. Hartk., samlet Vurderingssum 636,000 Kr,. heraf Grundværdi 226,000 Kr., 38,5 Tdr. Hartk. Sognekommunal Grundskyldspromille 1928-29: 12,40, Skattefrit Fradrag pr. Ejendom 5000 Kr.
Skatteydere til Staten 1927-28. 324 Indkomstskatteydere med 824,988 Kr Indkomst, 7076 Kr. i Skat. 236 Formueskatteydere med 4,533,800 Kr. Formue, 11,667 Kr. i Skat.
Kommunens Regnskab 1926-27, Regnskabsbalance 94,620 Kr. I n d t æ g t e r, Renter af Kapitaler og Indtægter af Ejendomme 1588 Kr. Grundskyld 27,903 Kr. (1928-29: 31,712 Kr. budgetteret). Ejendomskyld 16,643 kr. (1928-29: 15,154 Kr., budgetteret). Personlige Skatter, fraregnet Erhversskat og Aktieselsksbsskat , 32,870 Kr. (1928-29: 35,416 Kr., budgetteret). Optagne Laan 14,405 Kr. Skatteprocent 1926-27: 9,2, 1928-29: 4,5. Ligningsprocent 1926-27: 3,6. 1928-29: 4,9.
U d g i f t e r. Skolevæsen 1,835 Kr. Hjælpekasse 834 Kr. Arbejdsløshedskasse 213 kr. Fattigvæsen 25,406 Kr. Aldersrente 11,630 Kr. Vejvæsen 16,205 Kr. Renter af Gæld 2062 Kr. Afdrag paa Gæld 13,179 Kr. F o r m u e 31.Marts 1927: 82,308 Kr., heraf faste Ejendomme 73,910 Kr. G æ l d 27,291 Kr.
Kommunevalg Marts 1929. Antal Vælgere 680, heraf 344 Mænd, 336 Kvinder. Antal afgivne Stemmer 548, heraf 546 Mænd, 259 Kvinder. Paa Radikale faldt 17 Stemmer, valgt 1 Medl., paa Socialdemokrater 138 Stemmer, valgt 2 Medl. paa Venstre 231 Stemmer, valgt 3 Medl., paa Lokallisten 39 Stemmer, valgt 0 Medl. paa Upolitisk Liste 81 Stemmer, valgt 1 Medl.
Folketingsvalget April 1929. Antal Vælgere 760. Antal afgivne Stemmer 595, Retsforbundet 3, Konservative 18, Radíkale 69, Socialdemokrater 170, Ventre 333 ugyldige 2.
Kilde: Danmarks Kommunale Forvaltning 1929, Sorø Amt, Østre Flakkebjerg Herred, side 274-275

Sognerådet fra 1929
sogneraad1929_1

sogneraad1929_2

Navne på sognerådet 1929
Personer med billeder: øverst 1-2-3 nederst 4-5-6. Ingen billeder af de øvrige.
Gdr Olsen, Henrik Niels, *02. febr. 1902 Iornemark, Sognerådsformand 1925. Venstre. Vej- og fattigudvalget.
Gdr. Frederiksen, Carl A. *12. sept. 1887 Vester Egede, Tornemark 1916 Sognerådet 192 Venstre. Vej- og skolekommision.
Gdr. Hansen, Frederik *115, okt, 1881. Møllegårdsvej, Kvislemark.
1) Smed Hansen Hans F. *6. marts 1875.Tybjerg. Tornemark Sognerådet 1921. Radikal. Udvalg Kasse, regnskab, aldersrenteudvalget.
2) Gdr. Mortensen, Chr. *24. februar 1880. Kvislemark. Sognerådet 1929. Venstre. Fdm. f. fattigudvalget, medl. af vejudvalget.
3) Husmand Nielsen Anders C. *9. marts 1883. Fyrendal. Sognerådet 1929. Kommunist. fattig-, vej- og aldersrenteudvalget
Lærer Nielsen, Wøldike, *18 marts 1888. Sandby. Skafterup 1914. Sognerådet 1919. Kasse-, regnskabs- og aldersrenteudvalget.
4) Tøffelmager Petersen, Frederik *15. april 1887. Tornemark. Sognerådet 1928. Socialdmokrat. Fmd. f. aldersrenteudvalger medl. af fattigudvalget.
5) Gdr. Petersen, Peter *15. sept. 1899. Ryde. Skafterup.Sognerådet 1929. Venstre. Vejudvalget. Forstander i Skafterup skole.
OMBUD.
6) Bagermester Hansen, Laurits *5. dec. 1888. Jernløse. Tornemark 1924. Fms. f. hjælpekassen 1929.
Lassen, Niels*18. janur 1880. Snesere. Bestyrelsesmedl. i Kv. Brugs.1921-23 og1926-1929. Vurderingsmand 1924.

Sognerådet 1943
sogneraad

Navne på sognerådet 1943
Gdr. Martin Krogh. Hesselgårdsvej, Tornemark. 1) forrest fra venstre
Træskomand Frederik Petersen, Tornemark. 2)
Parcellist Chr. Petersen, Skafterup 3)
Bagermester Laur. Hansen, Tornemark. 4)
Statshusmand Ckr. Rasmussen, Kvislemark. 5)
Parcellist Peter Hansen, Fyrendal. 1) bagest fra venstre
Gdr. Alfred Meisner, Tornemark. 2)
Greve Erik Holstein, Fyrendal. 3)
Tømrer Alfred Hansen, Kvislemark. 4)

Året hvor kommunens nye Skoler blev taget i brug. Centralskolen i Tornemark, Forskoler i Kvislemark og Skafterup.
KOC (C)